SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PAUSTIAN A/S ERHVERVSKUNDER

1. Oplysninger om sælger

1.1 Disse vilkår gælder for aftaler der indgås med:

Paustian A/S                                        Paustian A/S
Kattegatvej 38                                     Vestre Kongevej 4B
DK-2150 Nordhavn                             DK-8260 Viby J
CVR nr. 17 79 81 70                            CVR nr. 17 79 81 70
E-mail: erhverv@paustian.dk              E-mail: erhverv@paustian.dk
Telefon: 39 16 65 65                           Telefon: 39 16 65 65

Paustian A/S benævnes i det følgende sælger.

2. Aftalegrundlag
2.1 Disse aftalevilkår er gældende for den aftale, der indgås mellem sælger og køber, hvis ikke andet er skriftligt vedtaget mellem parterne.
2.2 Ved indgåelse af aftale om køb med sælger, erklærer køber at have læst og forstået disse aftalevilkår, samt accepteret indholdet af vilkårene.
2.3 Ændringer til aftalegrundlaget kan aftales særskilt og skriftligt.

3. Indgåelse af aftale om køb
3.1 Ved købers bestilling af varer hos sælger fremsendes en ordrebekræftelse pr. mail. Endelig aftale anses først for at være indgået mellem sælger og køber, når ordrebekræftelsen er afsendt af sælger.
3.2 Ændringer og annullering af aftalen skal aftales særskilt og skriftligt med sælger og køber skal afholde sælgers omkostninger i forbindelse med ændring og annullering af en aftale.
3.3 Aftaler om køb af specialfremstillede varer kan dog hverken ændres eller annulleres efter ordrebekræftelsen er afsendt.

4. Tilbud
4.1 Ethvert tilbud fra sælger er afgivet med forbehold for fejl og mangler – herunder uoverensstemmelser i form af tastefejl, mellemsalg, materialer til produktion af varer og leveringssvigt fra tredjemand.
4.2 Tilbud afgivet af sælger er bindende 30 dage regnet fra dateringen af tilbuddet, medmindre der udtrykkeligt er angivet anden frist for gyldigheden på tilbuddet.
4.3 Alle leveringstider angivet i tilbuddet er alene vejledende, idet sælger forbeholder sig retten til at ændre det endelige leveringstidspunkt i den endelige ordrebekræftelse.

5. Priser
5.1 Alle priser der angives over for erhvervskunder er excl. moms.

6. Betalingsbetingelser
6.1 Betaling sker ved fakturering til den i ordrebekræftelsen angivne fakturaadresse for køber, eller ved bankoverførsel til den i ordrebekræftelsen angivne konto.
6.2 Betaling forfalder netto 8 dage fra fakturadato, med mindre anden frist er anført i ordrebekræftelse eller aftalegrundlag.
6.3 Sælger kan, såfremt sælger finder det relevant, kræve delfakturering eller sikkerhedsstillelse forud for levering.
6.4 Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned af købsprisen, ligesom sælger kan tilbageholde alle fremtidige forsendelser til køber.
6.5 Fakturering finder sted ved levering af varen jf. punkt 6.2.

7. Levering og forsinkelse
7.1 Varerne leveres til køber på sælgers forretningssted, jf. pkt. 1.1. medmindre det aftales at sælger skal sørge for levering og montering. Risikoen for beskadigelse af varen overgår til køber ved leveringen på sælgers forretningssted.
7.2 Leveringen anses for at have fundet sted, når produkterne er stillet til rådighed for køber, klar til læsning på det af køber valgte transportmiddel.
7.3 Sælger og køber kan aftale, at sælger skal sørge for levering og montering. Aftale herom indgås særskilt med sælger. Aftales det at sælger sørger for levering, overgår risikoen for beskadigelse af varen først ved levering til køber på leveringsadressen. Aftales det at sælger skal sørge for montering, forpligter køber sig til at sikre, at montagepladsen er ryddet og fri til montage og at adgangsveje er med kørefast belægning. Der tagets forbehold for beskaffenhed og bæreevne af vægge og gulv. Sælger påtager sig ikke ansvar på skader forbundet med beskaffenhed og bæreevne for vægge og gulve, samt omkostninger opstået som følge heraf. Køber betaler samtlige omkostninger forbundet hermed. Ved væg- og loftmontage udføres arbejdet billigst på regning.
7.4 Sælger vælger transportmiddel og transportvej til så tæt på den af køber oplyste leveringsadresse, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.
7.5 Forventet leveringstid fastsættes i ordrebekræftelsen, og levering sker i henhold til denne.
7.6 Ved levering af større produkter vil køber blive kontaktet telefonisk med henblik på nærmere aftale om leveringen.
7.7 Aftales det at sælger sørger for levering af varen, betaler køber samtlige omkostninger forbundet hermed. Med mindre andet er aftalt særskilt og skriftligt afregnes leveringsprisen som 5% af ordresummen – dog minimum 600 dkk eksklusiv moms. Ønskes flytning af møbler eller montage – eksempelvis samling af reoler eller vægophæng – afregnes dette pr. medgået tid til en timepris af 480 dkk eksklusiv moms per montør.
7.8 Når det forventes at der opstår forsinkelse, giver sælger meddelelse til køber herom, ligesom der fastsættes en ny forventet leveringsdato.
7.9 Køber er ikke berettiget til at ophæve købet i tilfælde af forsinkelse.
7.10 Sælger kan i følgende tilfælde kræve at det aftalte leveringstidspunkt udskydes:
A: Købers ændring af ordren
B: Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udføre af tredjemand.
C: Ved Force Majeure (jf. punkt 10)
7.11 Opstår der på købers foranledning ændringer i den aftalte leveringsdato senere end 3 uger før den bekræftede leveringsdato, og ændringen skyldes forhold uden ansvar for sælger, er sælger berettiget til at fakturere dækning af omkostninger som følge af lagerleje og ekstra kørsel/håndtering for sælger, eller sælgers tredjemand.

8. Ejendomsforbehold
8.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter indtil fuld betaling har fundet sted, for ordre med en værdi højere end 2000 DKK. Sælger kan således tage det solgte tilbage, hvis ikke købesummen erlægges rettidigt.
8.2 De solgte produkter jf. 7.1 identificeres ud fra angivelsen af produkternes mærke og type, samt farve eller materialevalg, som angivet i ordrebekræftelsen og fakturaen. Produkterne skal tydeligt kunne identificeres, ellers vil tilbagetagelse afvises.

9. Levering uden for Danmark
9.1 Levering uden for Danmark, herunder til Færøerne og Grønland, skal aftales særskilt og skriftligt med sælger. I så fald betaler køber samtlige omkostninger forbundet hermed, herunder told og afgifter. Levering sker direkte fra sælgers lager, eller fra det lager hvorfra det købte produkt afsendes.
9.2 Ved levering udenfor EU sker leveringen DDU eller EXW sælgers forretningssted.

10. Reklamation og mangler
10.1 Der ydes almindelig reklamationsret efter købelovens regler herom.
10.2 Køber har pligt til at undersøge om varen svarer til det aftalte, herunder men ikke begrænset til, hvad angår antal, type, stand og funktion, så snart den er leveret.
10.3 Ved modtagelsen skal køber tilse at varen er som bestilt. Finder køber mangler ved varen, skal der gives meddelelse til sælger herom straks sådanne opdages – senest indenfor 2 dage fra modtagelsen. Meddelelsen skal gives skriftligt og indeholde en beskrivelse af den mangel, der ønskes påberåbt. Gives der ikke meddelelse i overensstemmelse hermed, kan manglen ikke gøres gældende over for sælger.
10.4 Køber kan desuden ikke gøre mangler gældende, der burde være opdaget tidligere end det er sket.
10.5 Returnering af mangelfulde varer kan kun ske efter særskilt skriftlig aftale med sælger.
10.6 Såfremt der i forbindelse med mangler sker ophævelse, skal varerne leveres tilbage i original emballage. Hvis ikke dette sker, vil der blive faktureret 50% af prisen for varen.
10.7 Ved returnering af varerne sendes disse med kopi af faktura og angivelse af fejl til sælgers lager beliggende:

Paustian A/S
Kattegatvej 38,
2150 Nordhavn

11. Force Majeure
11.1 Enhver aftale indgås med forbehold for force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælgers ellers sælgers leverandørs produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import- eller eksportforbud, eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælgers mulighed for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet.
11.2 Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køber måtte lide som følge af manglende levering.

12. Ansvarsbegrænsning
12.1 I det omfang køber lider tab i anledning af denne aftale, er sælger ikke ansvarlig for almindeligt formuetab, herunder men ikke begrænset til, indirekte tab, tab af produktion, salg, avance, tid og goodwill.
12.2 Med respekt af pkt. 11.1 finder dansk rets almindelige erstatningsregler i øvrigt anvendelse på denne aftale.

13. Produktansvar
13.1 Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang det følger af produktansvarslovens regler herom.
13.2 Sælger fraskriver sig derfor udtrykkeligt ansvaret for skader der ikke er omfattet af produktansvarsloven, herunder de i retspraksis udviklede regler om produktskader, der ikke omfattes af produktansvarsloven. Således er sælger heller ikke i relation til produktansvar ansvarlig for tab, som angivet i pkt. 11.1.

14. Forbehold
14.1 Sælger tager forbehold for afvigende farvegengivelser på billeder af produkter mv.
14.2 Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at ændre prisen på varen, indtil ordrebekræftelsen er fremsendt til køber. Sælger kan endvidere ændre prisen efter ordrebekræftelsen er fremsendt, hvis dette skyldes ændringer løn- produktions- og materialeomkostninger, samt valutakurser og skatter og afgifter. Sælger tager desuden forbehold for tastefejl, trykfejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra tredjemand herunder force majeure.
14.3 Opstår der på købers foranledning ændringer eller forsinkelser med leverancer og / eller arbejdsydelser, der skal leveres af køber eller af købers antaget tredjemand, er sælger berettiget til, at forhøje den aftalte pris med de herved påløbende omkostninger.

15. Immaterielle rettigheder
15.1 Sælger (eller Sælgers leverandører) er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder tilknyttet produkter omfattet af Sælgers leverancer (herunder design, ophavsret, patentret etc.) Såfremt køber krænker disse rettigheder, er denne erstatningsansvarlig over for Sælger for ethvert tab som følge af krænkelsen, herunder udgifter til retsforfølgelse af krænkelsen. Desuden vil Sælger kræve godtgørelse i det omfang dette er muligt i henhold til den relevante lovgivning.

16. Lovvalg og værneting
16.1 Dansk ret finder anvendelse for denne aftale, medmindre andet er aftalt særskilt og skriftligt.
16.2 Tvister afgøres ved Københavns Byret som værneting.

17. Indsamlede oplysninger
17.1 I forbindelse med indgåelse af aftale med sælger, indsamles data om køber. Således anmodes køber om at angive navn, adresse, tlf. nr. og e-mailadresse og CVR-nr. Desuden anmodes der om angivelse af leveringsadresse, såfremt denne adskiller sig fra fakturaadressen.
17.2 Det er købers ansvar, at de afgivne oplysninger er korrekte. Sælgers eventuelle udgifter foranlediget af købers ukorrekte oplysninger pålægges køber. Ingen hindring i opfyldelsen af aftalen, der skyldes at køber har givet fejlagtige oplysninger kan således lægges sælger til last.
17.3 Formålet med indsamlingen er at muliggøre sælgers opfyldelse af aftalen. Oplysningerne opbevares i max. 5 år, hvorefter de slettes.
17.4 Ved indgåelsen af denne aftale giver køber samtykke til ovenstående indsamling og behandling af data.

18. Fortrolighed
18.1 Oplysninger om samhandelsforholdet mellem sælger og køber skal holdes fortroligt, og må således ikke videregives til tredjemand.