Salgsbetingelser B2B

SALGS- OG LEVERINGSBETINGELSER FOR PAUSTIAN A/S ERHVERVSKUNDER

1. Oplysninger om sælger

1.1 Disse vilkår gælder for aftaler der indgås med:

Paustian A/S                                        Paustian A/S
Kattegatvej 38                                     Vestre Kongevej 4B
DK-2150 Nordhavn                             DK-8260 Viby J
CVR nr. 17 79 81 70                            CVR nr. 17 79 81 70
E-mail: erhverv@paustian.dk              E-mail: erhverv@paustian.dk
Telefon: 39 16 65 65                           Telefon: 39 16 65 65

Paustian A/S benævnes i det følgende sælger.

2. Aftalegrundlag
2.1 Disse aftalevilkår er gældende for den aftale, der indgås mellem sælger og køber, hvis ikke andet er skriftligt vedtaget mellem parterne.
2.2 Ved indgåelse af aftale om køb med sælger, erklærer køber at have læst og forstået disse aftalevilkår, samt accepteret indholdet af vilkårene.
2.3 Ændringer til aftalegrundlaget kan aftales særskilt og skriftligt.

3. Indgåelse af aftale om køb
3.1 Ved købers bestilling af varer hos sælger fremsendes en ordrebekræftelse pr. mail. Endelig aftale anses først for at være indgået mellem sælger og køber, når ordrebekræftelsen er afsendt af sælger.
3.2 Ændringer og annullering af aftalen skal aftales særskilt og skriftligt med sælger og køber skal afholde sælgers omkostninger i forbindelse med ændring og annullering af en aftale.
3.3 Aftaler om køb af specialfremstillede varer kan dog hverken ændres eller annulleres efter ordrebekræftelsen er afsendt.

4. Tilbud
4.1 Ethvert tilbud fra sælger er afgivet med forbehold for fejl og mangler – herunder uoverensstemmelser i form af tastefejl, mellemsalg, materialer til produktion af varer og leveringssvigt fra tredjemand.
4.2 Tilbud afgivet af sælger er bindende 30 dage regnet fra dateringen af tilbuddet, medmindre der udtrykkeligt er angivet anden frist for gyldigheden på tilbuddet.
4.3 Alle leveringstider angivet i tilbuddet er alene vejledende, idet sælger forbeholder sig retten til at ændre det endelige leveringstidspunkt i den endelige ordrebekræftelse.

5. Priser
5.1 Alle priser der angives over for erhvervskunder er excl. moms.

6. Betalingsbetingelser
6.1 Betaling sker ved fakturering til den i ordrebekræftelsen angivne fakturaadresse for køber, eller ved bankoverførsel til den i ordrebekræftelsen angivne konto.
6.2 Betaling forfalder netto 8 dage fra fakturadato, med mindre anden frist er anført i ordrebekræftelse eller aftalegrundlag.
6.3 Sælger kan, såfremt sælger finder det relevant, kræve delfakturering eller sikkerhedsstillelse forud for levering.
6.4 Ved betaling efter forfaldsdato beregnes 1,5 % i rente pr. påbegyndt måned af købsprisen, ligesom sælger kan tilbageholde alle fremtidige forsendelser til køber.
6.5 Fakturering finder sted ved levering af varen jf. punkt 6.2.

7. Levering og forsinkelse
7.1 Varerne leveres til køber på sælgers forretningssted, jf. pkt. 1.1. medmindre det aftales at sælger skal sørge for levering og montering. Risikoen for beskadigelse af varen overgår til køber ved leveringen på sælgers forretningssted.
7.2 Leveringen anses for at have fundet sted, når produkterne er stillet til rådighed for køber, klar til læsning på det af køber valgte transportmiddel.
7.3 Sælger og køber kan aftale, at sælger skal sørge for levering og montering. Aftale herom indgås særskilt med sælger. Aftales det at sælger sørger for levering, overgår risikoen for beskadigelse af varen først ved levering til køber på leveringsadressen. Aftales det at sælger skal sørge for montering, forpligter køber sig til at sikre, at montagepladsen er ryddet og fri til montage og at adgangsveje er med kørefast belægning. Der tagets forbehold for beskaffenhed og bæreevne af vægge og gulv. Sælger påtager sig ikke ansvar på skader forbundet med beskaffenhed og bæreevne for vægge og gulve, samt omkostninger opstået som følge heraf. Køber betaler samtlige omkostninger forbundet hermed. Ved væg- og loftmontage udføres arbejdet billigst på regning.
7.4 Sælger vælger transportmiddel og transportvej til så tæt på den af køber oplyste leveringsadresse, hvor lastbilkørsel uhindret kan ske.
7.5 Forventet leveringstid fastsættes i ordrebekræftelsen, og levering sker i henhold til denne.
7.6 Ved levering af større produkter vil køber blive kontaktet telefonisk med henblik på nærmere aftale om leveringen.
7.7 Aftales det at sælger sørger for levering af varen, betaler køber samtlige omkostninger forbundet hermed. Med mindre andet er aftalt særskilt og skriftligt afregnes leveringsprisen som 5% af ordresummen – dog minimum 600 dkk eksklusiv moms. Ønskes flytning af møbler eller montage – eksempelvis samling af reoler eller vægophæng – afregnes dette pr. medgået tid til en timepris af 480 dkk eksklusiv moms per montør.
7.8 Når det forventes at der opstår forsinkelse, giver sælger meddelelse til køber herom, ligesom der fastsættes en ny forventet leveringsdato.
7.9 Køber er ikke berettiget til at ophæve købet i tilfælde af forsinkelse.
7.10 Sælger kan i følgende tilfælde kræve at det aftalte leveringstidspunkt udskydes:
A: Købers ændring af ordren
B: Ved forsinkelse af leverancer eller arbejdsydelser som køber selv udfører eller lader udføre af tredjemand.
C: Ved Force Majeure (jf. punkt 10)
7.11 Opstår der på købers foranledning ændringer i den aftalte leveringsdato senere end 3 uger før den bekræftede leveringsdato, og ændringen skyldes forhold uden ansvar for sælger, er sælger berettiget til at fakturere dækning af omkostninger som følge af lagerleje og ekstra kørsel/håndtering for sælger, eller sælgers tredjemand.

8. Ejendomsforbehold
8.1 Sælger forbeholder sig ejendomsretten til de solgte produkter indtil fuld betaling har fundet sted, for ordre med en værdi højere end 2000 DKK. Sælger kan således tage det solgte tilbage, hvis ikke købesummen erlægges rettidigt.
8.2 De solgte produkter jf. 7.1 identificeres ud fra angivelsen af produkternes mærke og type, samt farve eller materialevalg, som angivet i ordrebekræftelsen og fakturaen. Produkterne skal tydeligt kunne identificeres, ellers vil tilbagetagelse afvises.

9. Levering uden for Danmark
9.1 Levering uden for Danmark, herunder til Færøerne og Grønland, skal aftales særskilt og skriftligt med sælger. I så fald betaler køber samtlige omkostninger forbundet hermed, herunder told og afgifter. Levering sker direkte fra sælgers lager, eller fra det lager hvorfra det købte produkt afsendes.
9.2 Ved levering udenfor EU sker leveringen DDU eller EXW sælgers forretningssted.

10. Reklamation og mangler
10.1 Der ydes almindelig reklamationsret efter købelovens regler herom.
10.2 Køber har pligt til at undersøge om varen svarer til det aftalte, herunder men ikke begrænset til, hvad angår antal, type, stand og funktion, så snart den er leveret.
10.3 Ved modtagelsen skal køber tilse at varen er som bestilt. Finder køber mangler ved varen, skal der gives meddelelse til sælger herom straks sådanne opdages – senest indenfor 2 dage fra modtagelsen. Meddelelsen skal gives skriftligt og indeholde en beskrivelse af den mangel, der ønskes påberåbt. Gives der ikke meddelelse i overensstemmelse hermed, kan manglen ikke gøres gældende over for sælger.
10.4 Køber kan desuden ikke gøre mangler gældende, der burde være opdaget tidligere end det er sket.
10.5 Returnering af mangelfulde varer kan kun ske efter særskilt skriftlig aftale med sælger.
10.6 Såfremt der i forbindelse med mangler sker ophævelse, skal varerne leveres tilbage i original emballage. Hvis ikke dette sker, vil der blive faktureret 50% af prisen for varen.
10.7 Ved returnering af varerne sendes disse med kopi af faktura og angivelse af fejl til sælgers lager beliggende:

Paustian A/S
Kattegatvej 38,
2150 Nordhavn

11. Force Majeure
11.1 Enhver aftale indgås med forbehold for force majeure, herunder, men ikke begrænset til, krig, borgerlige uroligheder, naturkatastrofer, strejker og lock-out, svigtende forsyning af råmaterialer, ildebrand, beskadigelse af sælgers ellers sælgers leverandørs produktionsapparat eller lagre, svigtende transportmuligheder, import- eller eksportforbud, eller enhver anden begivenhed, som hindrer eller begrænser sælgers mulighed for at levere. Sælger har i tilfælde af force majeure valget mellem at hæve handelen eller levere den aftalte vare, så snart hindringen for normal leverance er bortfaldet.
11.2 Sælger er i tilfælde af force majeure uden ansvar for ethvert tab som køber måtte lide som følge af manglende levering.

12. Ansvarsbegrænsning
12.1 I det omfang køber lider tab i anledning af denne aftale, er sælger ikke ansvarlig for almindeligt formuetab, herunder men ikke begrænset til, indirekte tab, tab af produktion, salg, avance, tid og goodwill.
12.2 Med respekt af pkt. 11.1 finder dansk rets almindelige erstatningsregler i øvrigt anvendelse på denne aftale.

13. Produktansvar
13.1 Sælger er alene ansvarlig for produktansvar, i det omfang det følger af produktansvarslovens regler herom.
13.2 Sælger fraskriver sig derfor udtrykkeligt ansvaret for skader der ikke er omfattet af produktansvarsloven, herunder de i retspraksis udviklede regler om produktskader, der ikke omfattes af produktansvarsloven. Således er sælger heller ikke i relation til produktansvar ansvarlig for tab, som angivet i pkt. 11.1.

14. Forbehold
14.1 Sælger tager forbehold for afvigende farvegengivelser på billeder af produkter mv.
14.2 Sælger forbeholder sig ligeledes ret til at ændre prisen på varen, indtil ordrebekræftelsen er fremsendt til køber. Sælger kan endvidere ændre prisen efter ordrebekræftelsen er fremsendt, hvis dette skyldes ændringer løn- produktions- og materialeomkostninger, samt valutakurser og skatter og afgifter. Sælger tager desuden forbehold for tastefejl, trykfejl, prisændringer, udgåede varer samt leverancesvigt fra tredjemand herunder force majeure.
14.3 Opstår der på købers foranledning ændringer eller forsinkelser med leverancer og / eller arbejdsydelser, der skal leveres af køber eller af købers antaget tredjemand, er sælger berettiget til, at forhøje den aftalte pris med de herved påløbende omkostninger.

15. Immaterielle rettigheder
15.1 Sælger (eller Sælgers leverandører) er indehaver af samtlige immaterielle rettigheder tilknyttet produkter omfattet af Sælgers leverancer (herunder design, ophavsret, patentret etc.) Såfremt køber krænker disse rettigheder, er denne erstatningsansvarlig over for Sælger for ethvert tab som følge af krænkelsen, herunder udgifter til retsforfølgelse af krænkelsen. Desuden vil Sælger kræve godtgørelse i det omfang dette er muligt i henhold til den relevante lovgivning.

16. Lovvalg og værneting
16.1 Dansk ret finder anvendelse for denne aftale, medmindre andet er aftalt særskilt og skriftligt.
16.2 Tvister afgøres ved Københavns Byret som værneting.

17. Indsamlede oplysninger
17.1 I forbindelse med indgåelse af aftale med sælger, indsamles data om køber. Således anmodes køber om at angive navn, adresse, tlf. nr. og e-mailadresse og CVR-nr. Desuden anmodes der om angivelse af leveringsadresse, såfremt denne adskiller sig fra fakturaadressen.
17.2 Det er købers ansvar, at de afgivne oplysninger er korrekte. Sælgers eventuelle udgifter foranlediget af købers ukorrekte oplysninger pålægges køber. Ingen hindring i opfyldelsen af aftalen, der skyldes at køber har givet fejlagtige oplysninger kan således lægges sælger til last.
17.3 Formålet med indsamlingen er at muliggøre sælgers opfyldelse af aftalen. Oplysningerne opbevares i max. 5 år, hvorefter de slettes.
17.4 Ved indgåelsen af denne aftale giver køber samtykke til ovenstående indsamling og behandling af data.

18. Fortrolighed
18.1 Oplysninger om samhandelsforholdet mellem sælger og køber skal holdes fortroligt, og må således ikke videregives til tredjemand.


Paustian Spinal Table Home Work

PAUSTIAN LANCERER SPINAL TABLE HOME WORK
– EN DESIGNKLASSIKER TILPASSET MORGENDAGENS ARBEJDSPLADS

2020 har lært os vigtigheden af at finde den rette balance mellem vores arbejdsliv og privatliv. Forholdet mellem de to bliver stadigt mere flydende, og i takt med at flere og flere har flyttet kontoret enten helt eller delvist hjem i stuen, er der opstået et naturligt og stigende behov for en hjemmearbejdsplads, der er både inspirerende, funktionel og ergonomisk. Ikke bare i dag, men også i fremtiden.

For at imødekomme det behov lancerer Paustian & Paustian Furniture Collection nu Spinal Table Home Work; en ny og mindre version af den danske arkitekt og designers Paul Leroys klassiske Spinal Table, udviklet specifikt til hjemmekontoret. Vi ved, at ingen hjem er ens, og derfor har vi skabt et tidssvarende alternativ til det klassiske hæve-/sænkebord, der kan tilpasses individuelt og efter behov.

Spinal Table Home Work er det seneste skud på stammen i Paustian & Paustian Furniture Collections populære Spinal-serie designet af Paul Leroy, der består af en række borde og stole til både hjemmet og arbejdspladsen.

 

FUNKTIONALITET OG DESIGN MED BÆREDYGTIG TILGANG

Spinal Table er i sin enkle og elegante natur både smukt og funktionelt, og med tilføjelsen af Spinal Table Home Work, er det nu også mere fleksibelt end nogensinde. Designfilosofien bag det nye arbejdsbord har været at bygge bro mellem kontoret og hjemmekontoret, og derigennem skabe de bedst mulige rammer for at arbejde hjemmefra. Både for kroppen, øjet og sjælen.

Foruden den velkendte rektangulære form fås Spinal Table Home Work også med en bordplade i et mere organisk formsprog med rundede kanter og bløde linjer. Begge tilbydes som udgangspunkt med bordplade i linoleum, genbrugsplast eller finér i lys eller massiv røget eg med kort leveringstid, mens skræddersyede og individuelle løsninger kan laves på bestilling. Mål: fra 120 x 70 cm op til 160 x 80 cm, og på den version med rundede kanter: 148 x 72 cm. Det justerbare stel leveres indtil videre i pulverlakeret stål i sort, hvid eller grøn og med støjsvage el-søjler fra danske LINAK. Desuden er der monteret en skjult kabelbakke til løse ledninger m.m.

I samarbejde med RE-plastic kan bordet leveres med en smuk, marmoreret grøn bordplade, der er fremstillet udelukkende af genbrugsplast, hvilket giver hver enkelt bordplade sit helt eget unikke udtryk. Bæredygtighed er en prioritet hos Paustian, og vi er stolte af at præsentere et produkt, der ikke bare er bæredygtigt i sin form, men også i sin produktion.


Spinal Table Home Work passer i sit udtryk til alle hjem og i sin funktionalitet til de fleste behov. Vi kalder det en designklassiker, der er tilpasset morgendagens arbejdsplads.

Shop Paustian Spinal Table Home WorkCirkulær take

PAUSTIAN WORK

Paustian work er en enkel, moderne serie af kontormøbler, designet med fokus på funktionalitet, mobilitet og fleksibilitet.

Med et enkelt design og en holdbar kvalitet er Paustian work en fleksibel, pladsbesparende og prisvenlig løsning, der dynamisk kan tilpasses ændrede behov og forskellige arbejdssituationer. Derfor er Paustian work samtidig en fremtidssikret løsning, der kan følge med virksomhedens udvikling. Med work kan du indrette både den individuelle arbejdsplads og det store, multifunktionelle arbejdsområde med mobile arbejdspladser, mødefaciliteter, break out områder og opbevaring.

Work serien består af et arbejdsbord der fås i flere størrelser, en skuffekasse på hjul, møde- og konferenceborde i flere størrelser samt et opbevaringssystem, der kan skræddersyes individuelt. Hele serien leveres i sort linoleum eller hvid laminat. Reolen fås i sort eller hvid melamin.

PAUSTIAN DESIGN STUDIO

Work serien er designet af Paustian Design Studio, og det er Fasting & Rolff, der har designet Storage System til serien. I Paustian Design Studio er vores kernekompetencer sans for design og funktionalitet, øje for detaljer samt en stærk kvalitets- og materialeforståelse.

WD01 WORK DESK

Paustian WD01 Work Desk har et slankt og let design, som giver bordet mulighed for at passe ind i mange forskellige miljøer. Bordhøjden kan nemt justeres ved det brugervenlige panel forsænket i bordpladen. Det højdejusterbare stel kan trinløst justeres med en længde på op til 650 mm. Bordpladen på L:140 cm, adskiller sig fra de andre længder idet den har ret kant (90 grader) på de korte sider og fasede (vinklede) kanter på de lange sider.

WD50 FILE PEDESTAL

Paustian WD50 File Pedestal er tegnet til at have samme formsprog som WD01 Work Desk, hvilket gør, at de supplerer hinanden godt.

Skuffekassen har tre skuffer i to højder, hvor man nemt kan opbevare kontorartikler, dokumenter eller personlige ejendele. De 4 for-monterede hjul er alle med bremse, der giver mulighed for at skuffekassen kan låses på diverse placeringer. Skuffekassen fås også som variant med nøglelås i øverste skuffe.

PAUSTIAN WA01 TABLE SYSTEM

Paustian WA01 Table System har et let slankt udtryk, i samme formsprog som WD01 Work Desk, der skaber en enkel og overkommelig indretning. Bordet kommer til udtryk gennem valg af overflader som enten kan få bordet til at stå ud eller smelte sammen i større miljøer.

Det teleskopiske bordstel giver uendelige variationer i bordets størrelser, der kan skræddersys til alle behov.

Bordstellet fås både med søjler i fast højde og højdejusterbare søjler.

PAUSTIAN WA50 STORAGE SYSTEM

Paustian WA50 Storage System er en reolserie med et enkelt og stilfuldt udtryk. Aluminiumsprofilerne på forkanten af hylderne giver reolen sin identitet og er samtidig med til at give hylderne deres styrke.

Reolen fås i et mindre udvalg af størrelser, i et helt bestemt udvalg af varianter, der gør den en ideal reol til arbejdspladsen. Vælg mellem varianter med åbne hylder, hængslede døre eller skydedøre. Alle varianter er udført til at bruge mindst muligt plads i kontormiljøet. De hængslede døre åbner 180 grader og ligger fladt på reolen ved siden af. Reolen med skydelåger har to skydelåger per ringbindshøjde.

Paustian WA50 Storage System er designet af Henrik Rolff, halvdelen af duoen 2R Rasmussen og Rolff, der gennem mange år har tegnet en bred vifte af produkter til Paustian.


Nyhedsbrev

Tilmeld dig vores nyhedsbrev, så du er blandt de første til at modtage kampagner, invitationer til events samt nyheder om vores store udvalg af danske og internationale brands. Vi glæder os til at informere og inspirere dig.


Nyhedsbrev for private

  Nyhedsbrev for erhverv


   Mirror Mirror UK

   PAUSTIAN MIRROR MIRROR

   Paustian Mirror Mirror, designed by Maria Bruun, is a collection of mirrors with a steam bended solid frame in oak.

   MIRROR MIRROR 90

   Mirror Mirror 90, launched in 2014, is a series of angled mirrors, which nestle into corners, ceilings, edges and surfaces. Reflecting multiple aspects of the room, the beholder and the story, Mirror Mirror is a surprising element.

   The angled mirrors vary in size and function. With its minimal mirror surface, the smallest of the mirrors provides a slightly distorted picture of reality. The medium and large angled mirrors have a larger actual mirror surface, reflecting both the beholder and the room from different angles.

   Mirror Mirror 90 consists of a solid frame in natural oak with a “mirror” of high-gloss polished stainless steel. The back of the mirror is in oak veneer.

   MIRROR MIRROR 180

   In 2017 Mirror Mirror 180, a range of flat glass mirrors, was launched. With the three new glass mirrors, a circular mirror and to elongated – one full body – Paustian adds function and elegance to the Mirror Mirror series.

   The three new mirrors have a simple, precise design, with the steam bent solid frame in oak still being the central element in the design.

   DESIGNER MARIA BRUUN

   Maria Bruun (born 1984) completed her MA in Furniture Design at the Royal Academy of Design in 2012. Fuelled by a passion for telling stories through materials, composition and design, she employs a minimalist approach, but the courage to be bold and surprising is ever present.

   Maria Bruun considers it her responsibility as a designer to try to push the boundaries of what the concepts of design and functionality actually contain, most recently doing so with her award-winning Mirror Mirror range.


   Mirror Mirror 90 is a series of angled mirrors, which nestle into corners, ceilings, edges and surfaces. Reflecting multiple aspects of the room, the beholder and the story, Mirror Mirror is a surprising element.

   Shop Mirror Mirror   Spinal UK

   PAUSTIAN SPINAL SERIE

   Paustian Spinal serie består af hel række borde og stole til både hjemmet og arbejdspladsen designet af den danske arkitekt og designer Paul Leroy til Paustian. Samarbejdet med Paustian startede tilbage i 1987, mens Paul stadig var studerende på Kunstakademiet og i gang med at designe en stol. Paustian så Pauls stol i et værksted, og det blev det første møbel, som Paul fik i produktion hos Paustian.

   PAUSTIAN SPINAL CHAIR 44

   Paustian Spinal Chair 44 har et stramt og internationalt udtryk – og er en fortrinlig møde- og konferencestol eller café- og spisebordstol.

   Stolen leveres i standardhøjde med medestel eller med drejestel med almindelig eller høj ryg samt med eller uden armlæn og hjul; i køkkenhøjde med medestel; og i barhøjde med mede- eller drejestel.Modellen med medestel i standardhøjde kan stables op til 5 stole. Medestellet fås i krom eller med lakeret stel i sort.

   PAUSTIAN SPINAL CHAIR 80

   Den lave fuldpolstrede skalstol Paustian Spinal Chair 80 er med det enkle design er velegnet som lænestol i hjemmet eller f.eks. i virksomheden som møblement til lounge- eller receptionsområder.

   Stolen kan, alt efter valg af polstring, ændre udseende fra det ultra stramme og elegante til det mere farverige og udtryksfulde.

   Stolen fås på meder eller med drejestel. Medestellet fås i krom eller med lakeret stel i sort.

   PAUSTIAN SPINAL TABLE

   Paustian Spinal Table er med sit lette og enkle udtryk, kombineret med mange valgmuligheder, et godt valg til både hjemmet og arbejdspladsen.

   De mange størrelser både i boatshape, kvadratisk eller rektangulært og flere højder giver mulighed for gode fleksible indretningsløsninger.

   Bordpladen er udført i træ, laminat eller linoleum. Stellet findes i matforkromet stål samt pulverlakeret sort stål. Mod tillæg leveres stellet også i hvid.

   PAUSTIAN SPINAL TABLE MED UDTRÆK

   Spinal Table med funktionelt synkronudtræk gør det muligt at enmandsbetjene bordet, selv i den store størrelse. Stellets design gør, at benene ikke kommer i vejen, og der kan derfor placeres ekstra mange stole omkring. Spinal Table med udtræk fås i to forskellige størrelser og bordet fås rektangulært eller i boatshape form.


   Paustian Spinal serien er med sit lette og enkle udtryk, kombineret med mange valgmuligheder, et godt valg til både hjemmet og arbejdspladsen.

   Shop Spinal Serien   Soft UK

   PAUSTIAN SOFT

   Paustian SOFT is a collection of throws and pillows designed exclusively for Paustian by Danish textile designer Helene Blanche.

   The collection takes its point of departure in the classic ‘horse cloth’ textile, that the founder of Paustian, Ole Paustian, started using back in the 1960’s in interiors and for furniture – and by the way was the inspiration for the iconic Paustian Modular Sofa from 1969.

   BABY ALPACA WOOL

   The SOFT collection is woven in pure baby alpaca wool from Peru. Using a minimalistic and sophisticated take, Helene Blanche has redefined the softly textured throws by creating two new patterns, “Stripes” and “Plain“, while still maintaining the classic “Checks”. All three designs in the SOFT collection emit classic elegance and have a simple, yet luxurious feel. The throws are suitable for use in a wide variety of interiors and work beautifully together in a multitude of combinations due to the subtle colour scheme, which emanates freshness, yet establishes an emotional depth. The patterns have a modern look with an artisan finish, the substance of which becomes exceptionally clear when the patterns are viewed and used together.

   Using a minimalistic and sophisticated take, Helene Blanche has redefined the classic ‘horse cloth’ textile by creating two new patterns, “Stripes” and “Plain”, while still maintaining the classic “Checks”.

   HELENE BLANCHE
   Helene Blanche is a Danish textile designer who graduated from Central Saint Martins College of Art and Design in London. Intrigued by woven fabric and the way a single thread moves to create a Structural repetition, it is this textural rhythm and vibrant dynamic that inspires her:

   “I enjoy working with such basic, yet highly sophisticated patterns and I feel at home in the sphere between Cubist art and my historical Parisian textile samples”.

   Helene Blanche is responsible for the creative direction of Tapet-Cafe alongside designing their in-house textile and wallpaper collections. Her collections are sold exclusively at Tapet-Cafe in Denmark, and from a selection of handpicked international showrooms, particularly in Paris, London, Stockholm, Moscow and Sydney.


   All three designs in the SOFT collection emit classic elegance and have a simple, yet luxurious feel.

   Shop Soft   Modular Sofa

   PAUSTIAN MODULAR SOFA

   Paustian Modular Sofa was designed by Erik Rasmus¬sen in 1969, and by virtue of its unique ability to change expression all according to its upholstery, it remains both classic and contemporary to this day.

   The sofa’s minimalist design idiom helps to emphasize the surrounding architecture and can produce an almost sculptural effect.

   With its clean cut but very sculptural design and comfortable seating, the sofa is ideal for the home as well as the office.

   Sculptural and minimalist, the Paustian Modular Sofa is both contemporary and classic.

   The sofa is available in various upholsteries.

   FLEXIBLE MODULES

   The sofa consists of straight and corner sofa modules, as well as a pouffe, all of which can be combined to create exactly the sofa you would like. The sofa can be easily modified, expanded or divided when new needs arise. The modules can even be turned in opposite directions.

   SOFT VERSION

   As something new, the Paustian Modular Sofa is now available in a softer version intended especially for the home market.

   ERIK RASMUSSEN

   The creative starting point of Erik Rasmussen (1930 – 1984) has always been that shape creates the framework for content. His visual expression is characterized by his graphic – almost sculptural – focus on form.

   For many years Erik Rasmussen was the man behind Paustian’s graphic design, and it was he who created Paustian’s distinctive logo. This logo earned him the design award for ‘Industrial graphics for visual identity’ in 1993.


   Sculptural and minimalist, the Paustian Modular Sofa is with its graphic design both contemporary and classic.

   Shop Paustian Modular Sofa   Ensemble UK

   PAUSTIAN ENSEMBLE

   Paustian Ensemble – a modular sofa, a lounge chair and coffee tables designed by Theresa Rand.

   The Ensemble sofa consists of eight different sofa modules, that can be combined in many ways – as corner sofas, 2-seater sofa, 3-seater sofa, with rounded sides or with an integrated ottoman, etc.

   The Ensemble sofa is complemented by a lounge chair and 3 coffee tables that are all reflecting the expression of the sofa.

   THE NAME ‘ENSEMBLE’

   The idea behind the Ensemble sofa was to wrap comfort in elegance and a light expression. The Ensemble sofa is flexible and customizable without having a bulky look. The rounded edge elements and the ottoman have the shape of a half-circle, which gives the sofa a more curvy, cosy, and inviting appearance. It is playing with basic geometrical shapes but has a soft feel.

   The name Ensemble refers to one of the meanings of the word in French: together.

   ENSEMBLE COFFEE TABLE

   The inspiration for the Ensemble coffee table comes from Brazilian mid-century architecture and design and has been reinterpreted in a contemporary Scandinavian way. The construction of the coffee table is simple and geometrical, playing with the half circle shape that the sofa likewise is based upon. The coffee table comes in three different sizes, which can be combined with each other or stand by themselves, all complimenting the sofa’s circular and soft expression.

   THERESA RAND

   Theresa Rand is an architect, educated in both Germany and Denmark. Especially after graduating from the School of Architecture in Copenhagen she concentrated on furniture design. Studio Theresa Rand is based in Copenhagen and works on functional yet poetic furniture, living accessories and lighting, characterized by pure lines with a sensual expression. The focus of the studio’s work is on the use of natural, authentic and lasting materials, their tactile qualities and on the way in which they are combined.


   The Ensemble sofa is flexible and customizable without having a bulky look.

   Shop Ensemble   Garden Set UK

   PAUSTIAN GARDEN SET

   The Paustian Garden Set is a popular outdoor classic, designed by the Danish duo Henrik Rolff and Leif Rasmussen.

   The Garden Set is despite its age still current. It is made from sustainable FLEGT certified teak wood, which ensures a long durability.

   The Garden Set is made from massive teak planks and has a frame of galvanized steel tubing. The tabletop, which is a bit longer than the benches, makes it possible to place the garden sets in continuation of each other or to add a chair in both ends of the garden set. In this way, 8 people, instead of 6, can be seated.

   Paustian Garden Set can be used both in the garden at home, at companies or in public spaces and is a simple solution, that uses a minimum of space. Bench and a table in one – it couldn’t be more simple!

   The Garden Set can stay outside all year, which only makes it even more beautiful.

   Measurements: H: 70 cm x W: 165 cm x D: 170 cm


   Paustian Garden Set is made of sustainable FLEGT certified teak wood, which have been harvested from over 40 years old, Indonesian teak trees grown on sustainable plantations. This ensures a long durability.

   Shop Paustian Garden set